Navštívte náš obchod» Požiarna ochrana» BOZP» Q-1 s.r.o. Vnútorná 113/2  Prievidza 971 01 Čo je našim cieľom Cieľom našej spoločnosti je maximálne uspokojovanie potrieb našich odberateľov v oblastiach bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi. Dodávame komplexné služby v súlade so všetkými právnymi predpismi. Požiarna ochrana  Zaoberáme sa poskytovaním komplexných služieb v oblasti požiarnej ochrany (PO). Našim zákazníkom  poskytujeme služby technika požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom. Na požiadanie zabezpečujeme a  vykonávame kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a  jeho vykonávajúcich právnych predpisov najmä vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií, servis  protipožiarnych zariadení (hasiace prístroje a požiarne vodovody) ako aj komplexné poradenstvo v danej oblasti.  Činnosti technika požiarnej ochrany Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom   Vykonávanie vstupného školenia pre novoprijatých zamestnancov a periodického školenia pre všetkých  zamestnancov o ochrane pred požiarmi  Vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok v predpísaných lehotách  Pravidelné protipožiarne prehliadky pracovísk v predpísaných termínoch so zameraním na dodržiavanie  právnych predpisov  Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok  Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov  Určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb  Vypracovanie projektovej dokumentácie a technických správ PO pre požiarnu bezpečnosť stavieb  Vypracovanie textovej aj grafickej časti požiarneho evakuačného plánu  Analýzy požiarneho nebezpečenstva a iné  Zabezpečenie kontrol prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov  Zabezpečenie kontrol požiarnych vodovodov t.j. zariadenia pre zásobovanie vodou na hasenie požiarov  Konzultačná a poradenská činnosť na úseku ochrany pred požiarmi