Navštívte náš obchod» Požiarna ochrana» BOZP» Q-1 s.r.o. Vnútorná 113/2  Prievidza 971 01 Rýchle riešenia Poskytujeme poradenské služby na vysokej úrovni a rýchle riešenie vzniknutých problémov. BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Zaoberáme sa poskytovaním komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).  Poskytujeme našim zákazníkom odborné školenia v oblasti BOZP. Zabezpečujeme služby technika BOZP a  autorizovaného bezpečnostného technika dodávateľským spôsobom a komplexné a odborné poradenstvo v  oblastiach BOZP. Cieľom našej spoločnosti je maximálne uspokojovanie potrieb našich klientov v oblasti bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci a okamžité riešenie vzniknutých problémov.  Za zamestnávateľov zabezpečujeme v plnej miere plnenie ustanovení vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006.  Služby sa vykonávajú dodávateľským spôsobom, ďalej poskytujeme informácie o zmenách v legislatíve,  poradenské služby na vysokej úrovni a rýchle riešenie vzniknutých problémov.  V oblasti BOZP vykonávame nasledujúce činnosti Audit stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Stály dohľad nad bezpečnosťou pri práci zabezpečený pravidelnými prehliadkami pracovísk so zameraním na dodržiavanie bezpečnostných predpisov Vyhľadávanie rizík na pracoviskách a pri jednotlivých činnostiach, stanovenie opatrení smerujúcich k znižovaniu rizika úrazu na pracovisku Vykonávanie kontroly dodržiavania zásad BOZP Vyšetrovanie príčin pracovných úrazov Vykonávanie odborných školení pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov BOZP Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti BOZP Asistencia pri kontrole NIP (Národný inšpektorát práce) Návody na bezpečné používanie elektrických zariadení